ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ανάλυση Απαιτήσεων

Το σύστημα  ιχνηλασιμότητας πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις για να εξασφαλίσει την επιτυχή παρακολούθηση των όλων των παραγόμενων προϊόντων. Συγκεκριμένα, και με στόχο την αποτελεσματική  διαχείριση των δεδομένων, γίνεται άμεση η συλλογή των δεδομένων γίνεται άμεσα και με ακρίβεια, εξασφαλίζεται η συμβατότητα με άλλα υφιστάμενα συστήματα της εταιρείας, παρέχεται διαφάνεια και ασφάλειας τόσο του συστήματος όσο και του προϊόντος. Στόχος είναι η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Συλλογή Δεδομένων

  Συγκέντρωση ακριβών και εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης, της επεξεργασίας και της παράδοσής του.

 • Διαχείριση Δεδομένων

  Διαχείριση και παρακολούθηση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 • Συμβατότητα Συστημάτων

  Συμβατότητα με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα της αλυσίδας εφοδιασμού (Παραγωγών – Επιχείρησης – Λιανοπωλητών).

 • Διαχείριση Προϊόντος

  Σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με την προέλευση, το χειρισμό και τη διανομή του προϊόντος.

 • Ασφάλεια Συστήματος

  Πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του συστήματος, την εμπιστευτικότητα και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παραβιάσεις δεδομένων.

 • Συμμόρφωση με τα Πρότυπα

  Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).