ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ανάλυση Απαιτήσεων

 

Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να εξασφαλίσουν την επιτυχή παρακολούθηση των προϊόντων. Τέτοιες απαιτήσεις αποτελούν η άμεση και ακριβή συλλογή δεδομένων, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δεδομένων, η συμβατότητα με άλλα υφιστάμενα συστήματα της εταιρείας, η παροχή διαφάνειας και ασφάλειας τόσο του συστήματος όσο και του προϊόντος.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 • Συλλογή Δεδομένων

  Απαιτείται η συγκέντρωση ακριβών και εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης, της επεξεργασίας και της παράδοσής του.

 • Διαχείριση Δεδομένων

  Απαιτείται η διαχείριση και η παρακολούθηση μεγάλου όγκου δεδομένων που είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο.

 • Συμβατότητα Συστημάτων

  Απαιτείται συμβατότητα με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα της αλυσίδας εφοδιασμού (Παραγωγών – Επιχείρησης – Λιανοπωλητών).

 • Διαχείριση Προϊόντος

  Απαιτείται σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με την προέλευση, το χειρισμό και τη διανομή του προϊόντος.

 • Ασφάλεια Συστήματος

  Απαιτείται ασφάλεια για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του συστήματος, την εμπιστευτικότητα και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παραβιάσεις δεδομένων.

 • Συμμόρφωση με τα Πρότυπα

  Απαιτείται συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).