ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Α.Ε (www.afoimpisiritsa.gr), με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, η οποία διαθέτει σύγχρονη χοιροτροφική φάρμα, μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης τελικών προϊόντων και μονάδα βιοαερίου αξιοποίησης των αποβλήτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος (www.cti.gr ) με έδρα την Πάτρα, συμμετέχουν στην υλοποίηση του νέου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή πληροφοριακά συστήματα (KO-MEAT IT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 360.764,35€
Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διευρυμένης ιχνηλασιμότητας, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων και αλγορίθμους και μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης, με απώτερο στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας των κρεατοσκευασμάτων σε όλο το εύρος της, με τη συνεργασία έμπειρου τεχνικά εκπαιδευμένου προσωπικού, από διακριτά στάδια στην αλυσίδα της αξίας μέχρι και την κατανάλωση. Η τυποποίηση των προϊόντων θα ακολουθεί σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας, των ποιοτικών ελέγχων υψηλών απαιτήσεων και με την χρήση συσκευασιών από βιο-υλικά θα πληροί προϋποθέσεις υψηλών προδιαγραφών, στοχεύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα με άλλα προϊόντα της αγοράς. Το προηγμένο πληροφοριακό σύστημα που θα σχεδιαστεί από τους έμπειρους και εξειδικευμένους ερευνητές του ΙΤΥΕ Διόφαντος θα βασίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και θα ενσωματώνει αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων, αξιοποιώντας μεθοδολογίες και τεχνολογίες για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων που σχετίζονται με την ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος και τις διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης, τεμαχισμού και τυποποίησης.

Ο κλάδος της επεξεργασίας και τυποποίησης του κρέατος αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης που βασίζεται στη ζωική παραγωγή. Ωστόσο, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού θεωρείται επιτακτική ανάγκη για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ταυτότητα των παραγόμενων προϊόντων και την οργάνωση ολοκληρωμένων εμπορικών δικτύων για προώθηση του ελληνικού ονόματος (brand name). Ειδικότερα, όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν πολιτικές και στρατηγικές που ενθαρρύνουν την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, υψηλής θρεπτικής αξίας, τα οποία θα φέρουν ταυτότητα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας. Η προώθηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στα δίκτυα παραγωγής και εμπορίας.

Υπεύθυνος του έργου από πλευράς της εταιρείας είναι ο κ. Γιώργος Μπισιρίτσας, συνιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος ενώ από πλευράς του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος.

Με το παρόν ερευνητικό έργο η ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, στοχεύει να αναβαθμίσει την ποιότητα και την καινοτομία των τελικών προϊόντων κρέατος της στο ράφι προσφέροντας στον καταναλωτή άμεση πρόσβαση στην πληροφορία προέλευσης, επεξεργασίας, συντήρησης, και μεταφοράς τους (ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας).  Με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του σύγχρονου απαιτητικού πελάτη της νέας εποχής.     

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Website: www.afoimpisiritsa.gr

E-mail: mpisiritsas@gmail.com  

Τηλ.: 2464022850

Website: www.cti.gr

E-mail: stylios@cti.gr

Τηλ.: 2610 960 309