ΕΡΓΟ

Το έργο Ko-MEAT IT

Έργο

Το Έργο Ko-MEAT IT

«Βασιζόμενοι στη έρευνα και την τεχνολογία δημιουργούμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Προηγμένης Ιχνηλασιμότητας που θα περιλαμβάνει την σήμανση των παραγόμενων προϊόντων και θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων «από το στάβλο στο πιάτο»

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Α.Ε (www.afoimpisiritsa.gr), με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, η οποία διαθέτει σύγχρονη χοιροτροφική φάρμα, μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης τελικών προϊόντων και μονάδα βιοαερίου αξιοποίησης των αποβλήτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος (www.cti.gr) με έδρα την Πάτρα, συμμετέχουν στην υ-λοποίηση του νέου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονου συ-στήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέ-ατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή πληροφοριακά συστή-ματα (KO-MEAT IT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμμα-τος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 360.764,35€

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.

ΚΟ-ΜΕΑΤ ΙΤ

0 +
Χρόνια Εμπειρίας
0 +
Συνεργασίες
0 +
Τυποποιημένα Προϊόντα
0 +
Ώρες Έρευνας