ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τεχνολογίες ανάπτυξης

Τεχνολογίες ανάπτυξης

 

Για την ανάπτυξη του συστήματος ιχνηλασιμότητας χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι ανάπτυξης όπως ανάπτυξη cross – platform εφαρμογών καθώς και υπηρεσίες cloud – computing. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας βασίζεται σε ένα σύνολο τεχνολογικών επιπέδων που ονομάζεται «MEAN stack» και συνθέτουν μια σύγχρονη εφαρμογή. Η τεχνική MEAN stack αποτελεί ιδανική επιλογή για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, ιδιαίτερα για αυτές που εκτελούνται εγγενώς στο cloud και για εφαρμογές ιστού μίας σελίδας (δυναμικές) που έχουν κατασκευαστεί σε Angular.

Το MEAN είναι ακρωνύμιο για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογική στοίβα τα οποία είναι:

  • MongoDB
  • Express.js
  • Angular
  • Node.js

MongoDB

Η MongoDB είναι μία βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα σχεδιασμένη για εφαρμογές νέφους και είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των δεδομένων της εφαρμογής. Ένα από τα πλεονεκτήματα της MongoDB είναι η ευκολία επεκτασιμότητά της τόσο σε επίπεδο αποθήκευσης όσο και σε επίπεδο επιδόσεων, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές με περιστασιακές περιόδους αυξημένης δραστηριότητας.

Express.js

Αποτελεί ένα framework για εφαρμογές ιστού και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Node.js. Το Express χειρίζεται όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του front – end και της βάσης δεδομένων, εξασφαλίζοντας την ομαλή μεταφορά δεδομένων στον τελικό χρήστη.

Angular

Αναπτύχθηκε από την Google και αποτελεί ένα front – end framework. Η ικανότητα του να αναπτύσσει ταυτόχρονα εφαρμογές για υπολογιστές και για κινητές συσκευές, η καλά ρυθμισμένη απόδοσή του και τα εύχρηστα πρότυπά του το καθιστούν ιδανικό framework για την δημιουργία cloud – native εφαρμογών.

Node.js

Είναι ένα JavaScript framework ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιεί ασύγχρονα συμβάντα για την ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλών συνδέσεων. Αποτελεί ιδανική επιλογή για εφαρμογές που βασίζονται στο cloud. To Node.js μπορεί να υποστηρίξει έως και ένα εκατομμύριο ταυτόχρονες συνδέσεις.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος διασύνδεσης των τεχνολογιών Mean Stack στο σύστημα ιχνηλασιμότητας: