Στο παραπάνω διάγραμμα περίπτωσης χρήσης παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις των διάφορων χρηστών με το σύστημα.

Υπάρχουν 3 είδη χρηστών , οι Διαχειριστές, οι Εργαζόμενοι και οι Πελάτες. Οι εργαζόμενοι, στο διάγραμμα, είναι χωρισμένοι με βάση τα διαφορετικά επίπεδα ιχνηλασιμότητας που υπάρχουν  στο σύστημα.