Το έργο Ko-MEAT IT

«Βασιζόμενοι στη έρευνα και την τεχνολογία  δημιουργούμε ένα  Ολοκληρωμένο Σύστημα Προηγμένης Ιχνηλασιμότητας που θα περιλαμβάνει την σήμανση των παραγόμενων προϊόντων και θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων «από το στάβλο στο πιάτο»

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Α.Ε (www.afoimpisiritsa.gr), με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, η οποία διαθέτει σύγχρονη χοιροτροφική φάρμα, μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης τελικών προϊόντων και μονάδα βιοαερίου αξιοποίησης των αποβλήτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος (www.cti.gr ) με έδρα την Πάτρα, συμμετέχουν στην υλοποίηση του νέου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή πληροφοριακά συστήματα (KO-MEAT IT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 360.764,35€